Αποζημίωση μετακίνησης νεφροπαθών για τους καλοκαιρινούς μήνες
Εκτύπωση

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ εξέδωσε εγκύκλιο για τον τρόπο υπολογισμού αποζημίωσης στους μετακινούμενους νεφροπαθείς ασφαλισμένους από την οικία τους προς τις μονάδες αιμοκάθαρσης και αντιστρόφως.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ, προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής, για δύο (οποιουσδήποτε) από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, καταβάλλονται στους νεφροπαθείς δαπάνες μετακίνησης από τον τόπο προσωρινής διαμονής τους προς το πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η δαπάνη για τις Μονάδες Εξωνεφρικής Αιμοκάθαρσης είναι μέχρι 400 ευρώ και για τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού Αιμοκάθαρσης είναι άνω των 400 ευρώ μηνιαία. Η υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και η πληρωμή των σχετικών δαπανών, για τους μήνες προσωρινής διαμονής, θα πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων που γίνεται και τους υπόλοιπους μήνες και θα πραγματοποιηθεί μία φορά μετά το τέλος της θερινής περιόδου.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη η υποβολή, εκ μέρους των αιμοκαθαρομένων, Υπεύθυνης Δήλωσης  στην οποία θα δηλώνεται ο τόπος προσωρινής διαμονής του, καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής, θεωρημένη από δημόσια αρχή, όπως και σχετικής βεβαίωσης του Δ/ντή της Μονάδας.

Επίσης, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει στους ασθενείς ότι υπάρχουν δύο τύποι αποδείξεων ταξιμέτρου, όπου στον έναν εξ αυτών δεν αναγράφεται η ώρα έναρξης της διαδρομής (επιβίβαση του μισθωτή-επιβάτη). Πληρούν όμως και οι δύο τύποι τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας του Υπουργείου Οικονομίας. Ακόμα και στην περίπτωση του τύπου που δεν αναφέρεται η ώρα έναρξης της διαδρομής είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν από το χρόνο λήξης της διαδρομής (ώρα έκδοσης της απόδειξης) αφαιρεθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής.